Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

5 Kasım 2021 tarihli, 31650 sayılı Resmî Gazete’de Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde grup muafiyetine tâbi olacak anlaşma taraflarının pazar payı eşiği değiştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (“ SGK veya Kurum”) tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmış olup, Yönetmelik ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan Yönetmelik ile 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) “İlanın içeriği” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Haziran'a Kadar Yapılacak Çek İle  Ödemeler ve İcra Takiplerinin Durması

1 Haziran'a Kadar Yapılacak Çek İle Ödemeler ve İcra Takiplerinin Durması

Resmi gazetede yayımlanan ve “torba kanun” olarak nitelendirebileceğimiz bu kanun içeriğinde birçok konu ve mevzuata ilişkin değişiklik ve düzenlemeler içermektedir. Bunlardan şüphesiz en önemlisi ve günceli COVID-19 tedbirleri dolayısıyla ülke genelinde uygulamaya alınan “Tam Kapanma Tedbirleri” kapsamında, kambiyo senetlerinin bankalara ibraz edilmesi ve icra yoluyla takibe konulması konusunda kısıtlamalar getirilmesidir.

“Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımına İlişkin 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” Yayımlanmıştır

“Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımına İlişkin 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” Yayımlanmıştır

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve  Kayıt Altına Alınması

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (“TTK”) belirli hükümler tadil edilmiş ve TTK’ya özellikle getirilen hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması, senetlerin ve pay sahiplerine dair bilgi ve belgelerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (“MKK”) bildirilip senetlerin MKK nezdinde kayden izlenmesi, hamiline yazılı pay senetlerinin devri

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Şirketlerin kuruluş aşamasında imzalanan Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 06.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, 20.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile değiştirilmiştir.