B/A Hukuk, idare hukukunun hemen her alanında çoğu kamu hizmeti tecrübesine sahip ortaklarından oluşan uzman bir ekiple müvekkillerine idari işlem ve süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunmakta, idari işlem ve eylemlerden doğabilecek iptal ve tam yargı davalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Bu kapsamda özellikle dokümantasyon, durum tespiti, teklif ve sözleşmelerin imza aşamaları da dahil olmak üzere kamu ihaleleri ve ihale sürecinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, kamu imtiyaz sözleşmeleri, imar mevzuatı ve çevre hukuku alanlarında faaliyet gösterilmektedir. Tüm bu konulara ilişkin, Ceza ve Kabahatler Hukuku uygulamalarına özgü süreç ve davaların takibi de gerçekleştirilmektedir. 

B/A Hukuk bürosunun en önemli çalışma alanlarından biri de Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatıdır. Bu alandaki deneyim ve bilgi birikimi ile müvekkillerine verdiği danışmanlık ve dava takibi hizmetlerinde önemli bir fark yaratmakta, kurucu ve ortaklarının kamu hizmeti deneyimleri, Vergi ve İdare Hukuku alan bilgilerinin ve hakimiyetinin yüksekliği ve avantajıyla ciddi bir deneyim sunmaktadır. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

 • Muhtelif kamu kurumlarında idari bazda her türlü işlemlerde danışmanlık yapılması,
 • Kamu kurumları nezdinde idari işlemlerin takip edilmesi, 
 • İdari ihtilaflar ile ilgili itirazların yapılması ve idari dava açılması,
 • Gümrük Mevzuatı konusunda (ithalat ve ihracat kararları ve gelişmeleri de izlenerek) hukuki danışmanlık yapılması,
 • Gümrük idaresi nezdinde her türlü idari işleme karşı idari itirazların yapılması, 
 • Gümrük Mevzuatı konulu idari davaların takibi.


Serbest Bölgeler Hukuku

Serbest Bölgeler Türkiye Cumhuriyeti siyasi sınırları içinde ancak gümrük sınırları dışında kalan hukuki yapısı ile gümrük mevzuatı başta olmak üzere, vergi, kambiyo ve dış ticaret mevzuatının uygulanması yönünden özellikler gösteren alanlardır. Ülkemizde halihazırda aktif olarak üretimden ihracat amacıyla ya da depolama ve ticaret ağırlıklı olarak çalışan sayısı 20 nin üstünde serbest bölge bulunmaktadır. İstihdamdaki vergisel teşvikler dolayısıyla özellikle önemli üretim ve ihracat üsleri gibi faaliyet gösteren pek çok serbest bölge bulunmaktadır. 

B/A Hukuk, vergi ve idare hukukuna, ekonomik ceza ve iş hukukuna olan hakimiyeti ve 30 yıllık alan tecrübesiyle serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar bakımından son derece deneyimli ve özellikli bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

 • Serbest Bölgelerde işlem yapan şirketlere mevzuat ve işlemler konusunda danışmanlık yapılması ,
 • Serbest bölgede şirket kuruluşları,tasfiyeleri, birleşme ve bölünmeleri, tür değişiklikleri, serbest bölgeden çıkış işlemlerinin yapılması, 
 • Serbest bölge şirketlerinin şube kuruluşları, 
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü nezdinde her türlü idari işlemin takip edilmesi.


Vergi Hukuku ve Planlaması

B/A Hukuk,  yerli ve  yabancı  gerçek ve  tüzel   kişilere  30 yıllık  vergi hukuku tecrübesine sahip ekibiyle,  yerel ve uluslararası  vergi hukuku mevzuat  danışmanlığı başta  olmak üzere, muhtelif  aşamalarda   vergi idaresi  işlemleri (vergi incelemeleri, uzlaşma gibi)  ve  ihtilafların  uzlaşma veya  diğer  idari  çözüm  yolları kullanılarak sonlandırılması, çözümlenememesi  halinde ise  vergi davaları  takibi  hizmetleri  sunmaktadır.  

Tüm bunlara ek olarak, B/A Hukuk, gerçek ve  tüzel kişilerin  tamamen  yasal  yöntemlerle ve  daha az  vergi yükü altına  girmeleri   veya  vergiden  kaçınabilmeleri  amacıyla, örneğin;  miras ve  evlilik  birliği( birlik içinde veya  sona erdirilirken), şirketlerin  vergi  planlaması  merkezli   yeniden yapılandırılmaları ve   ticari işlemlerde  vergi  planlaması gibi başlıklar  altında  vergi planlaması danışmanlığı  hizmetleri  de sunmaktadır. Sunmuş olduğumuz vergi hukuku hizmetleri sadece gelir, kurumlar ve tüketim vergileri  gibi  ana  vergiler ile  ilgili  değil, veraset ve intikal vergisi ve her türlü işlem vergileri, ayrıca  gümrük ve  dış ticaret  vergilerini  de  kapsamaktadır. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir;


 • Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Danışmanlığı,
 • Muhtelif Aşamalardaki Vergi Dairesi İşlemlerinin Hukuki Takibi (Vergi İncelemeleri, Uzlaşma),
 • Vergi İnceleme Raporlarının Analizi ve Raporlanması,
 • Uyuşmazlık Çözümü ve Dava Takibi,
 • Vergi Suçları Müdafiliği,
 • Vergi Planlaması Merkezli Şirket Yeniden Yapılandırmaları (hisse devri, değişimi, birleşme, bölünme ve tür değişikliği), 
 • Ticari İşlemlerde Vergi Planlamaları (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, damga vergisi  ve noter harçları gibi), 
 • Yerel ve Uluslararası Bazda Vergi Planlaması Danışmanlığı