Ticaret ve şirketler hukuku, B/A Hukuk Bürosu’nun ana çalışma alanlarından biridir. Ekibimiz, gerek ulusal gerek çok uluslu halka açık veya halka kapalı şirketlere sürekli veya ad hoc hukuk danışmanlığı ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmakta, operasyonel hukuki ihtiyaçlara yönelik etkin çözümler üretmektedir.

B/A Hukuk,  şirket kuruluşlarında, ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmesi hazırlanmasında; genel kurul toplantıları, yönetim kurulu kararları ve raporlama gibi muhtelif dahili şirket işlemlerinde; birleşme-devralma-bölünmeye dair yapılanmalarda, ulusal veya uluslararası unsura haiz sermaye ve proje  finansmanı, lisans, distrübütörlük, tedarik, franchise, faktoring, forfaiting ve acentalık gibi ticari sözleşmelerin hazırlanmasında; malvarlığı, ticari işletme veya hisse devirlerinin gerçekleştirilmesinde müvekkillerine hukuki yol haritaları hazırlamakta stratejik kararların alınmasında ticari hayatın gerekliliklerine vakıf bir ekiple hukuk hizmeti sunmaktadır. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

 • Şirket kuruluşları, (özel şirket tipleri dahil)
 • Şirket organizasyonu ve yeniden yapılanma ihtiyaçları kapsamında ana sözleşme tadilleri, 
 • Genel kurulların yapılması, 
 • Birleşmeler, birleşme sözleşmeleri, hisse alım sözleşmeleri yapılması, 
 • Nevi değişiklikleri, 
 • Bölünmeler, 
 • Halka arz,
 • Tasfiyeler, 
 • Şirket ortaklarına ve yöneticilerine bu işlemler ile ilgili olarak danışmanlık yapılması,
 • Şirket ortakları arasındaki veya ortaklar ile şirket veya şirket organları arasındaki ihtilaflarda danışmanlık yapılması, davaların takibi,
 • Yerli ve yabancı firmalar arasında şirket evlilikleri, ortaklık ve hisse alım sözleşmeleri yapılması, 
 • Üretim amaçlı kurulan her türlü şirketlerin çalıştıkları alanlarda gereken tüm faaliyet izinlerinin, ruhsatlarının alınması ve fabrikaların imalat ve satış aşamalarına hazırlanması,
 • Taşıma hukuku konusunda her türlü danışmanlık, iş ve dava takibi,
 • Sigorta Hukuku konusunda her türlü danışmanlık, iş ve dava takibi.


Sigorta Hukuku

B/A Hukuk, faaliyet dalı açısından spesifik düzenlemelere tabi olan sigorta ve reasürans şirketlerine, sigorta eksperlerine ve aynı zamanda sigorta ettiren konumunda olan gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası sigorta hukuku kapsamında danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Ekibimiz, başta düzenleyici işlemler ve özel poliçelere ilişkin danışmanlık hizmeti sunmakta, aracılık sözleşmelerinin hazırlanmasında aktif rol oynamakta ve kara ve deniz nakliye sigortaları dahil olmak üzere sigorta poliçelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Kara Ve Deniz Taşıma Hukuku

B/A Hukuk,  kara ve deniz taşıma hukuku alanında kurmuş olduğu uluslararası bağlantılar sayesinde seri ve etkin olarak danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Uluslararası alandaki düzenlemelerle hukuk birliği yaratılmaya çalışılan kara ve deniz taşımacılığı kapsamında, B/A Hukuk, sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmeler veya uluslararası düzenlemeler kapsamında çıkabilecek uyuşmazlıkların, ulusal ve uluslararası yargı organları/hakem heyetleri düzeyinde çözülmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Rekabet Hukuku

B/A Hukuk Bürosu rekabet hukuku alanında da, yerli ve yabancı müvekkilleriyle iş birliği içerisinde hukuka uygun yol haritaları çizmektedir. Müvekkillerinin faaliyetlerinde, tüm sözleşme ve girişimlerinde rekabet hukuku mevzuatına uygun olarak aktivitesini sürdürmesinde danışmanlık hizmeti verirken; rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklı ihtilafların çözümü için dava süreçlerinde de dava takibi veya  danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

B/A Hukuk, bu alanda müvekkillerine, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalar, incelemeler ve soruşturmalar, uluslararası pişmanlık başvuruları desteği, birleşme, devralma ve ortak girişimlerdeki izin ve  bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları konularında hukuki destek ve danışmanlık sunmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

 • Menfi tespit ve muafiyet başvuruları yapılması ve takibi, 
 • Büyüklük olarak mevzuatın kapsadığı şirket birleşmelerinde (halka açık şirketler ile her yıl yayımlanan Tebliğlerde belirlenen büyüklüğü aşan şirketler) Rekabet Kurulu’ndan izin alınması ve Kurul nezdinde yürütülecek her türlü idari işlemlerin takibi, 
 • Kurul tarafından mevzuat çerçevesinde verilebilen idari para cezalarına itiraz ve bu davaların takip edilmesi,
 • Genel olarak Avrupa Birliği ve diğer ülkeler bağlantılı mevzuat da dikkate alınarak rekabet hukuku alanında   danışmanlık  yapılması.


Sermaye Piyasası Mevzuatı

B/A Hukuk, sermaye piyasası alanında geniş kapsamda ve gerekli teknik bilgiye vakıf olarak hukuk hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Ekibimiz, başta ortaklık veya alacak hakkı veren sermaye piyasası araçları, türev ürünler, birincil ve ikincil halka arzlar, gönüllü ve zorunlu pay alım teklifleri, kamuyu aydınlatma, ilişkili taraf işlemleri, kurumsal yönetim ve genel kapsamda SPK mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti sunmakta, müvekkillerini SPK, diğer düzenleyici denetleyici kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

 • Ortaklık veya alacak hakkı veren sermaye piyasası araçları, türev ürünler, birincil ve ikincil halka arzlar, gönüllü ve zorunlu pay alım teklifleri, kamuyu aydınlatma, ilişkili taraf işlemleri, 
 • Kurumsal yönetim ve mevzuata uyum(compliance) konularında danışmanlık hizmetinin sunulması, 
 • SPK ve diğer düzenleyici denetleyici kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde takip ve temsil faaliyetlerinin yürütülmesi.