Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

5 Kasım 2021 tarihli, 31650 sayılı Resmî Gazete’de Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde grup muafiyetine tâbi olacak anlaşma taraflarının pazar payı eşiği değiştirilmiştir.

Çek Üzerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbrazı Yasağı Süresinde Ve Şirketlerin Tasfiye Süresinde Değişiklik Yapıldı

Çek Üzerinde Yazılı Tarihten Önce Bankaya İbrazı Yasağı Süresinde Ve Şirketlerin Tasfiye Süresinde Değişiklik Yapıldı

06 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile çek ibrazı yasağının süresi ve şirketlerin tasfiye süresinde değişiklikler yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (“ SGK veya Kurum”) tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kvkk Uyumu (Uyum) Analizi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kvkk Uyumu (Uyum) Analizi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı “Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Rehberi”ne göre; “Mali müşavirler, müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken bu kayıtlardaki kişisel verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusudurlar. Zira mali müşavir işledikleri kişisel verilerle ilgili sorumluluk almasını zorunlu kılan yasal yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Veri Envanterinin Önemi

Kişisel Veri Envanterinin Önemi

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyumu çalışmalarında kişisel veri envanterinin nasıl bir öneme sahip olduğu yeterince tartışılmamış bir konudur. Bu yazı ile, envanterin tanımı dikkate alındığında doğru hazırlanmış bir kişisel veri envanterinin KVKK uyum çalışmasını önemli derecede kolaylaştıracağı ile iyi hazırlanmış bir kişisel veri envanterinin, veri sorumlularının “başvuru cevaplama” ve “silme yok etme” yönetimlerini önemli ölçüde kolaylaştırıcı bir fonksiyonu olduğunu, alan uzmanl

Anayasa’nın 40. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca İdarenin, İşlemlerinde Kanun Yollarını, Başvurulacak Merci ve Başvuru Sürelerini Belirtme Zorunluluğu

Anayasa’nın 40. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca İdarenin, İşlemlerinde Kanun Yollarını, Başvurulacak Merci ve Başvuru Sürelerini Belirtme Zorunluluğu

İdarenin, işlemlerinde; idare karşısında daha zayıf konumda olduğu varsayılan ilgili kişileri, başvuru süresi, başvurulacak merci ve kanun yolu gibi bilgiler ile aydınlatması ve yazılı olarak bu bilgileri sunması 1982 Anayasası’nda 2001 yılında yapılan değişiklikle Anayasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmış olup, Yönetmelik ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirlenmiştir.

6762 Sayılı TTK ve 6102 Sayılı TTK Kapsamında Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Durumunun Değerlendirilmesi

6762 Sayılı TTK ve 6102 Sayılı TTK Kapsamında Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Durumunun Değerlendirilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) göre anonim şirketlerde “ortak”, “pay sahiplerini” ifade etmekte olup, pay sahipliği ise hamiline ya da nama yazılı “pay senetleri” ile temsil edilmektedir. Pay senedi ifadesi, eski TTK’nda “hisse senedi” olarak yer alırken, Yeni TTK’nda hisse senedi ifadesi kullanılmayarak, 6102 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihinden itibaren hisse senedi yerine pay senedi ifadesine yer verilmiştir

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan Yönetmelik ile 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) “İlanın içeriği” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurumlar Vergisine Getirilen Değişikliğin Anayasa ve Vergilendirme İlkelerine Aykırılık Yönünden İncelenmesi

Kurumlar Vergisine Getirilen Değişikliğin Anayasa ve Vergilendirme İlkelerine Aykırılık Yönünden İncelenmesi

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 13 uyarınca kurumlar vergisi oranı artırılmış ve ilgili düzenlemeye göre yeni kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için ise %23 olarak belirlenmiştir.

1 Haziran'a Kadar Yapılacak Çek İle  Ödemeler ve İcra Takiplerinin Durması

1 Haziran'a Kadar Yapılacak Çek İle Ödemeler ve İcra Takiplerinin Durması

Resmi gazetede yayımlanan ve “torba kanun” olarak nitelendirebileceğimiz bu kanun içeriğinde birçok konu ve mevzuata ilişkin değişiklik ve düzenlemeler içermektedir. Bunlardan şüphesiz en önemlisi ve günceli COVID-19 tedbirleri dolayısıyla ülke genelinde uygulamaya alınan “Tam Kapanma Tedbirleri” kapsamında, kambiyo senetlerinin bankalara ibraz edilmesi ve icra yoluyla takibe konulması konusunda kısıtlamalar getirilmesidir.