B/A Hukuk gayrimenkul hukuku kapsamında, genel olarak gayrimenkul finansmanı, alımı, satımı, kiraya verilmesi, kentsel dönüşüm, ayni hak tesisleri, imar mevzuatı, kat mülkiyeti kanunu, orman kanunu ve 2/B kapsamında kalan taşınmazlarla ilgili alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, B/A Hukuk, tapu müdürlükleri tarafından talep edilen belgelerin hazırlanması, tescil ve şerh işlemleri, ipotek tesisi ve fekki, kira sözleşmeleri ve tahliye işlemleri, ortaklığın giderilmesi davaları, yönetim planlarının oluşturulması ve imar planlarındaki değişikliklere karşı başvurulabilecek hukuki yollar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmakta, uyuşmazlık durumunda adli ve idari yargı mercilerinde müvekkillerini temsil etmektedir. 

B/A Hukuk bir çok hukuk dalının bir araya geldiği inşaat hukuku kapsamında inşaatın finansmanı yöntemlerine göre değişen ulusal ve uluslararası inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasından operasyonel sürece, kesin hesap ve hakedişlere ilişkin danışmanlık hizmetinin sunulmasından uyuşmazlık müzakeresi, ad hoc ve kurumsal tahkim de dahil olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözümü hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. 

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir; 

  • Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi;
  • Kira Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve vergisel planlamaları;
  • Kıyı Kenar, Turizm Teşvik, İmar, Tahsisli Arazilere ilişkin mevzuat hükümleri dahil olmak üzere, mevzuata uyum adına danışmanlık hizmetlerinin sunulması, inşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması,
  • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının ve lisanslarının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
  • İpotek Sözleşmeleri, İpotek tesisi ve fekki, diğer her türlü ayni hak tesisi veya fekki, tapu tahsis işlemlerinin yapılması
  • Kat İrtifakı Sözleşmeleri, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin tamamlanması, 
  • İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması,