Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (“ SGK veya Kurum”) tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.1

İşbu Yönetmelik Neler Getirmektedir?

 • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin2 birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran tüzel kişi işverenler için Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunlu hale getirilmiştir.
 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim 2021’i) takip eden 3 ay içinde başvuru yapmak zorunda olduğu öngörülmüştür. Dolayısıyla, 1 Ocak 2022 tarihine kadar elektronik tebligat adresi alınması için başvuru yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte zorunlu olarak tebligat adresi alması gerekmeyen, fakat Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan muhatapların da sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı / dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içerisinde, Kurum tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapması gerekecektir.
 • Kurum, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakı, Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda muhataplara tebliğ edecek olup, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;
  • Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
  • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
  • Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
  • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
  • yükümlü olup yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır.
 • Kurum ile muhataplar arasında gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları ve muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları 10 yıl; olay kayıtları ise 30 yıl süreyle Kurum tarafından muhafaza edilebilecektir.

Yararlı olması dileğimizle.

 

1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm

2 Sigortalı sayılanlar

 • MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
 • a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
 • b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
 • 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 • 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar,
 • 3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
 • 4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
 • c) Kamu idarelerinde;
 • 1) (a) bendine tâbi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
 • 2) (a) ve (b) bentlerine tâbi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
 • sigortalı sayılırlar.

Paylaş