Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

5 Kasım 2021 tarihli, 31650 sayılı Resmî Gazete’de Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde grup muafiyetine tâbi olacak anlaşma taraflarının pazar payı eşiği değiştirilmiştir. Bu değişiklikle;

İş bu Yönetmelik Neler Getirmektedir?

  • Dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyeti için gerekli şartlardan biri olan sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %40’ı aşmaması şartı %30’a indirilmiştir.
  • Aynı yönde tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarda da muafiyet için alıcının dikey anlaşma konusu mal ve hizmetleri aldığı ilgili pazardaki payının %40’ı aşmaması şartı da %30’a indirilmiştir.

Dolayısıyla 05.11.2021 tarihinden itibaren bir dikey anlaşmanın grup muafiyetinden yararlanabilmesi için dikey anlaşmalarda sağlayıcının yahut tek alıcıya sağlama yükümlülüğü getiren dikey anlaşmalarda alıcının anlaşma konusu pazardaki pazar payının %30’u aşmaması gerekmektedir.

Pazar payı eşiğine ilişkin yapılan bu değişiklik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği m. 6/2’deki hükümlere de yansımıştır.

Buna göre;

*İlgili Tebliğ m. 6/2(c)’de bulunan “Pazar payı başlangıçta %40’tan fazla olmayıp daha sonra %45’i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki iki yıl boyunca da geçerli olmaya devam eder.” hükmünde yer alan %40 oranı %30, %45 oranı ise %35 olarak değiştirilmiştir.

*İlgili Tebliğ m. 6/2(d)’de de aynı şekilde “Pazar payı başlangıçta %40’tan fazla olmayıp daha sonra %45’in üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden yıl boyunca da geçerli olmaya devam eder.” hükmündeki %40 oranı %30, %45 oranı ise %35 olarak değiştirilmiştir.

*Mevcut hâlde %40’a uygun olarak grup muafiyetinden yararlanmakta olan dikey anlaşmaların pazar eşiği %30-40 arasında olanlar grup muafiyetinden yararlanamayacaktır. Grup muafiyeti dışında kalacak olan bu anlaşmalar (%30-40 pazar payı olanlar) için altı aylık bir geçiş süreci öngörülmüştür.

Sonuç olarak:

Dikey anlaşmalara ilişkin olarak grup muafiyeti için yeni eşik %30 olarak belirlenmiş ve bu kapsamın dışında kalan dikey anlaşmaların tarafları için 6 aylık geçiş sürecinde iki önemli hususun altı çizilmesi gerekmektedir:

(1) Geçiş süresince ihlâl hükmünün uygulanmaması: Altı aylık geçiş süresi boyunca grup muafiyeti dışında kalan bu anlaşmalara 4054 sayılı kanun m. 4 hükümlerinin uygulanmayacaktır.

(2) Bireysel muafiyeti ihtimalinin mümkün olması: Grup muafiyeti dışında kalan dikey anlaşmaların devamlılığı taraflarca isteniyorsa 05.11.2021 tarihinden itibaren altı ay içerisinde 4054 sayılı Kanun m. 5’de düzenlenen bireysel muafiyet şartlarını sağlayarak bireysel muafiyetten yararlanması mümkündür.

Yararlı olması dileğimizle.

Paylaş